Referat af stiftende generalforsamling i Korsør Fugleskydningsselskab

torsdag den 9. november 2023, på Restaurant Madam Bagger.

På initiativ fra Henrik Bach, Tomas Læby og René Høyer.

Det nye ministerhold
Fra venstre.
Finansminister. Max Klintskov
Jan Ziirsen
Jimmy Pedersen
Erik Knudsen
Jens Kjær.
Hans majestæt Lars den I Lars Moosdorf
Søren Bak
Statsminister Niels Erik Jacobsen

Der var mødt 37 interesserede frem.

1. Velkomst. Henrik Bach bød velkommen og forklarede kort hvorfor det er nødvendigt at stifte et nyt selskab:

Det forholder sig sådan, at det gamle selskab Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab, ikke længere har kapital til at beholde bygningen Sommerlyst i Korsør Lystskov. Bygningen er sat tilsalg, men det er småt med interesserede købere, og selskabet trues af konkurs.

Så for at sikre fortsat fugleskydning i Korsør, er det rettidig omhu at skabe et nyt selskab der er uafhængigt af Sommerlyst, med navnet: Korsør Fugleskydningsselskab.

Henrik opfordrede også de fremmødte til at komme med forslag til et logo til det ny selskab.

2. Valg af dirigent. Kim Hansen blev valgt.

3. Orientering om de faktiske forhold omkring Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab. Per Vesterholm fortalte at kreditforeningen har fået besked på at Sommerlyst skal vintersikres (selskabet har ikke midlerne til det). Det blev oplyst at der er en lille mulighed for at bygningen alligevel kan blive solgt.

Hvis det lykkedes at få solgt bygningen, vil det nye selskab, glide over i det gamle selskab.

4. Stiftende generalforsamling.

4 a. Vedtagelse af love og vedtægter for Korsør Fugleskydningsselskab. Kim Hansen delte kopier af vedtægterne rundt. De er en afskrift af vedtægterne fra det gamle selskab, dog er de steder ser står ”Sommerlyst”, erstattet med ”Skydestedet”, og så er ”Forskønnelsesselskabet” fjernet.

Der var en smule debat, men vedtægterne blev godkendt med få rettelser.

Udover tastefejl, var rettelserne: §3. Valg af registreret revisor. Blev rettet til: Valg af revisor.

§4. Minister suppleanterne kan indkaldes af ministrene, til udførelse af supplerende opgaver i forbindelse med fugleskydningens planlægning og afholdelse. Blev rettet til: Minister suppleanterne og medlemmer kan indkaldes af ministrene, til udførelse af supplerende opgaver i forbindelse med fugleskydningens planlægning og afholdelse.

4 b. Vedtagelse af regler for fugleskydning. Disse blev vedtaget med rettelse af §6 P.

Hvis en skytte, efter at hans navn er råbt op 2 gange, ikke er kommet til skydestanden, skydens hans skud af den efterfølgende skytte.

Ændret til: Hvis en skytte, efter at hans navn er råbt op 2 gange, ikke er kommet til skydestanden, springes han over.

4 c. Valg af ministre. Niels Erik Jacobsen blev valgt som statsminister. Max Klintskov som finansminister. Erik Knudsen, Jan Ziiersen og Søren Bak-Gullev blev også valgt til ministeriet.

Jens Kjær og Jimmy Pedersen blev valgt som Suppleanter.

Tomas Læby blev valgt som revisor.

4. d. Fastsættelse af tingskat. Der var forslag om 700.- kr. for virksomheder og 350.- kr. for personligt medlemskab. Dette blev vedtaget. Tingskat bliver opkrævet i februar.

Medlemmer af det gamle selskab, der ikke var tilstede, vil modtage et brev med en opfordring om at komme med i det nye selskab.

5. Opfølgning. Stor tak til Initiativtagerne, og stor tak til det nye ”hold”.

6. Eventuelt. René Høyer spurgte til økonomien i den ny forening. Kim Hansen svarrede at der er lidt penge i Kongeforeningen der kan gå til det nye selskab, og når der så bliver opkrævet tingskat, skulle der være nok til at afholde fugleskydning.

René opfordrede ministrene om at søge sponsorater. Der var også en opfordring om at søge kommunens §18 midler. Samt en opfordring til at lave et knaphulsemblem der evt. kunne sælges til medlemmerne.